Prohlášení společnosti IT TRADE, a.s. o shodě výrobků uváděných na trhSpolečnost:
IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2/28
101 00 Praha 10

IČ: 27390411
DIČ: CZ27390411

tímto ujišťuje své obchodní partnery i konečné spotřebitele, že veškeré výrobky uváděné naší společností na trh Evropské Unie (EU), jsou ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie.

Pro výrobky, na něž se vztahují harmonizační právní předpisy Evropské unie, je výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bezpečnost výrobků je zaručena za podmínek obvyklého nebo výrobcem určeného použití, správné instalaci a údržbě. Označení CE umístěné na výrobku vyjadřuje shodu výrobku se závaznými evropskými technickými a legislativními předpisy a normami.

Systém řízení kvality v IT TRADE, a.s. je certifikován dle ISO 9001.

Vyhlásenie spoločnosti IT TRADE, a.s. o zhode výrobkov uvádzaných na trh

Spoločnosť:
IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2
101 00 Praha 10

IČ: 27390411
DIČ: CZ27390411

týmto uisťuje svojich obchodných partnerov aj konečných spotrebiteľov, že všetky výrobky uvádzané našou spoločnosťou na trh Európskej únie (EÚ), sú v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.

Pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Európskej únie, je výrobcom alebo splnomocneným zástupcom vydané EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE.

Bezpečnosť výrobkov je zaručená za podmienok obvyklého alebo výrobcom určeného použitia, správnej inštalácie a údržby. Označenie CE umiestnené na výrobku vyjadruje zhodu výrobku so záväznými európskymi technickými a legislatívnymi predpismi a normami.

Systém riadenia kvality v IT TRADE, a.s. je certifikovaný podľa ISO 9001.

Declaration of Conformity of products marketed by IT TRADE, a.s.

Company:
IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2
101 00 Praha 10

ID: 27390411
VAT: CZ27390411

hereby assures its business partners and end consumers that all products launched by our company on the market of the European Union (EU), are in conformity with the relevant Community harmonization legislation of the European Union.

The manufacturer or authorized representative issues the EU DECLARATION OF CONFORMITY to all its products covered by harmonization legislation of the European Union.

Product safety is guaranteed under normal conditions and intended use described by the manufacturer, proper installation, and maintenance. CE marking placed on the product indicates the conformity of the product with mandatory European technical and legislative regulations.

The quality management system of IT TRADE, a.s. is ISO 9001 certified.

Erklärung der Gesellschaft IT TRADE, a.s. zur Konformität der auf den Markt gebrachten Produkte

Die Gesellschaft:
IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2
101 00 Praha 10

ID: 27390411
UID: CZ27390411

versichert hiermit ihren Geschäftspartnern und Endverbrauchern, dass sämtliche, durch unsere Gesellschaft auf den Markt der Europäischen Union (EU) gebrachten Produkte im Einklang mit den einschlägigen, angeglichenen rechtlichen Vorschriften der Europäischen Union stehen.

Für Produkte, auf welche sich die angeglichenen rechtlichen Vorschriften der Europäischen Union beziehen, wird durch den Hersteller oder einen bevollmächtigten Vertreter die EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ausgestellt.

Die Sicherheit der Produkte ist unter den Bedin-gungen der üblichen oder seitens des Herstellers bestimmten Verwendung, der korrekten In-stallation und Wartung garantiert. Die am Produkt angebrachte Kennzeichnung CE bringt die Konformität des Produktes mit den verbindlichen, europäischen technischen und legislativen Vorschriften und Normen zum Ausdruck.

Das System des Qualitätsmanagements im Unternehmen IT TRADE, a.s. ist gemäß ISO 9001 zertifiziert. 
 Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.   Správa souborů cookie