Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
IT TRADE, a.s.
se sídlem Praha 10, Brtnická 1486/2, PSČ 101 00
identifikační číslo: 273 90 411
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10253

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické a právnické osoby, které vstupují do vztahu se společností IT TRADE, a.s. v rámci své podnikatelské činnosti.

1. DEFINICE

1.1 Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v tomto článku 1.1 mají pro účely těchto Obchodních podmínek následující význam:

„Bonus“ je nepeněžité plnění Společnosti, které je přiznáno a poskytnuto Kupujícímu za podmínek a v rozsahu stanovených Společností a spočívající zejména v dárkových poukazech na nákup zboží.

„Cena“ znamená kupní cenu za zboží, které má být dodáno podle Kupní smlouvy.

„Kreditní limit“ znamená akceptovanou výši kreditní expozice, tj. nezajištěného rizika Společnosti vůči Kupujícímu spočívající v odložené době splatnosti Ceny.

„Kupní smlouva“ znamená smlouvu o koupi a prodeji zboží uzavíranou mezi Společností jako prodávajícím a Kupujícím podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku.

„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která jako kupující uzavírá se Společností Kupní smlouvu a která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v Objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená pro podnikatele.,„Ob­chodní podmínky“ znamenají tyto obchodní podmínky Společnosti.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Objednávka“ znamená návrh na uzavření Kupní smlouvy ze strany Kupujícího.

„Osobní údaje“ znamená následující osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení telefonní číslo a faxové číslo.

„Přijetí“ je jednostranným právním úkonem Společnosti adresovaným Kupujícímu, kterým Společnost akceptuje Objednávku.

„Pracovní den“ znamená den jiný než sobota nebo neděle, který v České republice není dnem pracovního klidu ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, a ve kterém jsou v České republice banky běžně otevřeny veřejnosti.

„Sklad“ znamená sklad Společnosti umístěný v logistickém areálu v ulici Italská, Milovice.

„Společnost“ znamená obchodní společnost IT TRADE, a.s., se sídlem Praha 10, Brtnická 1486/2, PSČ 101 00, identifikační číslo: 273 90 411, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10253.

„Účet Společnosti“ znamená bankovní účet Společnosti, na který jsou směřovány platby Kupujících podle Kupních smluv a který je uveden v Přijetí.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto Obchodní podmínky Společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy.

2.2 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

2.3 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy a jsou uveřejněny a Kupujícímu zpřístupněny na webových stránkách Společnosti.

2.4 Kupující si je vědom, že Společnost je oprávněna znění Obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stanovená Kupními smlouvami uzavřenými před datem účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.5 Kupující může být pouze podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v oboru činnosti „Velkoobchod a maloobchod“ nebo obdobném nebo subjekt s obdobným postavením podle cizího práva.

2.6 V Obchodních podmínkách neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 K uzavření Kupní smlouvy dochází na základě Objednávky, která je přijata Společností jako prodávajícím.

3.2 Objednávka je jednostranný právní úkon Kupujícího adresovaný Společnosti jedním z následujících způsobů:

 • prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webových stránkách Společnosti e-mailem na adresu obchod@ittrade.cz
 • nebo jinou e-mailovou adresu stanovenou Společností, která končí „@ittrade.cz“ a je uvedena na webových stránkách Společnosti;
 • faxem na číslo +420 226 253 2­98 nebo jiné faxové číslo stanovené Společností;
 • poštou na adresu sídla Společnosti;
 • telefonicky na číslo +420 226 253 2­53 nebo na jiné telefonní číslo stanovené Společností, v případě telefonických objednávek si Společnost vyhrazuje právo vyžadovat ze strany Kupujícího e-mailovou konfirmaci Objednávky.

3.3 Objednávka musí obsahovat náležitosti vyžadované § 435 odst. 1 Občanského zákoníku, tedy jméno Kupujícího, sídlo Kupujícího a identifikační číslo Kupujícího. V případě, že je Kupující zapsán v obchodním rejstříku, Objednávka dále musí obsahovat údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Kupující, který není zapsán v obchodním rejstříku je povinen na Objednávce uvést údaj o zápisu do jiného veřejného rejstříku, v němž je zapsán.

3.4 Na Objednávce je dále Kupující povinen uvést skladové číslo a množství poptávaného zboží, místo dodání zboží, požadovaný termín dodání zboží (nejdříve však následující Pracovní den po odeslání Objednávky), způsob úhrady Ceny podle článku 4.2 a) až c) a kontaktní osobu Kupujícího s uvedením jejího telefonního čísla a e-mailové adresy.

3.5 Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše Ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Kupní smlouva vzniká doručením Přijetí, jež je Společností zasláno Kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kontaktní osoby Kupujícího uvedenou v Objednávce.

3.7 Kupující bere na vědomí, že Společnost není povinna uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena je stanovena v aktuálním ceníku Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti. Ceny uváděné Společností v Ceníku jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

4.2 Cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy Kupující uhradí Společnosti dle vlastní volby:

 1. v hotovosti při osobním odběru předání a převzetí ve Skladu; nebo
 2. dobírkou; nebo
 3. bezhotovostní platbou bankovním převodem na Účet Společnosti předem na základě zálohové faktury Společnosti;

4.3 Společnost může podle typu Kupujícího umožnit úhradu Ceny a nákladů spojených s dodáním zboží dle Kupní smlouvy bezhotovostní platbou bankovním převodem na Účet Společnosti na základě faktury s odloženou splatností ceny.

4.4 V případě platby v hotovosti je Cena splatná při předání a převzetí zboží, je-li místem dodání Sklad. Je-li sjednáno zaplacení Ceny dobírkou, je Cena splatná při předání a převzetí zboží od dopravce. Náklady spojené s platbou Ceny na dobírku uhradí Kupující (článek 7.2. Obchodních podmínek). V případě bezhotovostní platby na Účet Společnosti je Cena splatná 3 Pracovní dny před datem dodání zboží podle Kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem na Účet Společnosti je Cena považována za uhrazenou dnem jejího připsání na Účet Společnosti.

4.6 Společnost není povinna dodat zboží Kupujícímu v případě, že je Kupující v prodlení s úhradou Ceny.

4.7 V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou Ceny nebo její části, je Kupující povinen platit Společnosti za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky od 1. dne prodlení do 30. dne prodlení a od 31. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky.tato smluvní pokuta bude splatná na základě vystaveného daňového dokladu k její úhradě.

4.8 V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou Ceny nebo její části po dobu delší než 5 Pracovních dnů, je Společnost oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy.

4.9 Podle zák. č. 112/2016 Sb, zákon o evidenci tržeb, je Společnost povinna vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.10 Společnost vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Kupujícímu po uhrazení Ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce nebo ji předá Kupujícímu při předání a převzetí zboží ve Skladu nebo v případě zaplacení Ceny dobírkou ji doručí spolu s předmětným zbožím, a to včetně účtenky vydané dle zák. č. 112/2016 Sb, zákon o evidenci tržeb.

5. KREDITNÍ LIMIT

5.1 Výši Kreditního limitu stanoví Společnost jednostranně a tuto sdělí Kupujícímu. Překročení Kreditního limitu znemožňuje Kupujícímu další odběr zboží na základě Kupních smluv. Jednorázové obnovení režimu koupě a prodeje na základě Kreditního limitu nastává úhradou části dluhu Kupujícího, jež svou výší plně pokryje Cenu podle nejbližší následující Kupní smlouvy. Společnost určuje Kupujícímu Kreditní limit čtvrtletně na základě zjištění Společnosti o objemu objednaného a odebraného zboží a platební kázně Kupujícího v předchozím kalendářním čtvrtletí. Poskytnutý Kreditní limit je Společnost oprávněna kdykoli jednostranně upravit či zrušit na základě zhodnocení platební kázně Kupujícího a na základě objemu vzájemných obchodů.

6. SLEVY Z KUPNÍ CENY A BONUSY

6.1 Společnost poskytuje slevy z Ceny za předpokladu, ve formě, v čase a způsobem stanoveným na webových stránkách Společnosti. Je-li tak na těchto webových stránkách stanoveno, může být namísto slevy z Ceny přiznán Bonus. Výše Bonusu a slevy z Ceny se odvíjí od výše Ceny a množství zboží dodaného podle Kupní smlouvy dle údajů uvedených na webových stránkách Společnosti. Poskytování slev z Cen a Bonusů má vždy časově omezenou platnost a konkrétní rozsah jejich poskytnutí je vždy nutno dohodnout v Kupní smlouvě. Společnost je oprávněna svým Kupujícím – pravidelným zákazníkům poskytovat Bonusy pravidelně v závislosti na hodnotě dodaného zboží dle Kupních smluv vždy zpětně za sjednané období.

6.2 Bez příslušné dohody o slevě z Ceny nebo poskytnutí Bonusu obsažené v Kupní smlouvě není Společnost povinna slevu z Ceny ani Bonus Kupujícímu poskytnout a Kupující není oprávněn nárok na slevu z Ceny nebo na poskytnutí Bonusu vůči Společnosti uplatňovat.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Společnost dodá zboží společně s dodacím listem Kupujícímu na místo ujednané v Kupní smlouvě. Místo dodání může být pouze na území České republiky nebo Slovenské republiky. Společnost dodá zboží prostřednictvím spolupracujícího dopravce dle vlastního výběru.

7.2 Dodáním zboží na místo sjednané v Kupní smlouvě je povinnost Prodávajícího dodat zboží podle Kupní smlouvy splněna.

Ceník dopravy zboží:

Výše objednávky v Kč bez DPH Typ Přepravy Cena dopravného v Kč bez DPH
Do 5000,– Kč PPL Balík 90,– Kč
Nad 5000,– Kč PPL Balík ZDARMA
Do 5000,– Kč PPL Dobírka 190,– Kč
Nad 5000,– Kč PPL Dobírka ZDARMA
BEZ OMEZENÍ Osobní odběr Sklad Milovice ZDARMA
Ceny neobsahují administrativní poplatek a balné ve výši 25,– Kč bez DPH

7.3 Zveřejněním nového ceníku na internetových stránkách Společnosti se původní ruší a pozbývá platnosti. Společnost si vyhrazuje měnit ceny i bez předchozího upozornění Kupujícího.

7.4 Předá-li Společnost dopravci věc pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.. Je-li místem dodání Sklad, nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetím zboží.

7.5 V případě neuvedení místa dodání zboží v Objednávce se má za to, že místem dodání je Sklad. V případě neuvedení požadovaného způsobu dopravy v Objednávce Kupující bere na vědomí, že Společnost je oprávněna způsob dopravy jednostranně určit.

7.6 Je-li Cena uhrazena před dodáním zboží podle Kupní smlouvy, nabývá Kupující vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu předáno. V opačném případě nabývá Kupující vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením Ceny.

7.7 Společnost dodá zboží Kupujícímu v termínu ujednaném v Kupní smlouvě. Termínem dodání je zpravidla následující Pracovní den po Přijetí v případě, že je místem dodání Česká republika. Společnost je oprávněna ve výjimečných případech termín dodání zboží prodloužit, je ovšem povinna na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit Kupujícího.

7.8 V případě neuvedení požadovaného termínu dodání zboží v Objednávce Kupující bere na vědomí, že zboží bude dodáno do 7 Pracovních dnů od data uzavření Kupní smlouvy, je-li místo dodání zboží na území České republiky nebo do 15 Pracovních dnů od data uzavření Kupní smlouvy, je-li místo dodání zboží na území Slovenské republiky.

7.9 Je-li Společnost podle Kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Společnost oprávněna požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,– Kč za každý započatý den v případě, že hodnota objednávky přesáhne 10000,– Kč včetně daně, a dále je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit.

7.10 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.11 Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.12 Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Společnost věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Společnost věc pro přepravu.

7.13 V případě zásahu vyšší moci nenese Společnost zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

8. VADY ZBOŽÍ

8.1 Společnost je povinna dodat Kupujícímu zboží podle Kupní smlouvy bez právních i faktických vad, tedy prosté jakýchkoli práv třetích osob a ve smluveném množství, jakosti a provedení.

8.2 V případě, že zboží má Kupujícím tvrzené faktické vady, Společnost podle své volby tyto vady odstraní opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží.

8.3 Kupující není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů vad zboží ani není oprávněn z těchto důvodů uplatňovat u Společnosti slevu z Ceny.

8.4 Nároky z vad týkající se množství a druhu zboží je povinen Kupující uplatnit u Společnosti do 5 Pracovních dnů od dodání zboží, v případě, že místem dodání zboží je Sklad, tak je Kupující povinen tyto vady uplatnit ihned při převzetí zboží.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující, je-li fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

9.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o jejich změně.

9.4 Zpracováním Osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke Společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Společnosti.

9.7 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Společnosti a se zasíláním obchodních sdělení Společnosti na svou e-mailovou adresu. Kupující může Společnosti sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním Smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9.8 O jakýchkoliv dalších změnách (změny právní formy nebo vlastnických vztahů a změny v obchodním či živnostenském rejstříku u Kupujícího), je Kupující povinen písemně informovat Společnosti do 1 měsíce od takto uskutečněné změny.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to e-mailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na jeho e-mailovou adresu.

10.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování e-mailem okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že Kupní smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

11.3 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností soudy České republiky, a to Obvodním soudem pro Prahu 10 ve sporech, v nichž jsou věcně příslušné okresní/obvodní soudy ČR a Městský soud v Praze ve sporech, v nichž jsou věcně příslušné soudy krajské.Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4 Na právní úkony a právní vztahy vzniklé před datem platnosti a účinnosti těchto Obchodních podmínek se vztahují již tyto Obchodní podmínky a to zveřejněním na webových stránkách Společnosti. Tyto Obchodní podmínky plně nahrazují původní obchodní podmínky. V případě ukončení Kupní smlouvy z důvodu změny Obchodních podmínek ze strany Kupujícího, kdy v průběhu výpovědní doby dšlo k objednání zboží od Společnosti, se tato Objednávka plně řídí těmito novými Obchodními podmínkami.

11.5 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky.

11.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2018 a nahrazují v plném rozsahu Obchodní podmínky Společnosti platné od 1.1.2014.

 

Dealerská smlouva je ke stažení zde. 
 Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.   Správa souborů cookie